PASSPORTS - ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Από την 1η Ιουλίου 2011 η εξυπηρέτηση των Πολιτών θα γίνετε ΜΟΝΟΝ με προγραμματισμένα Ραντεβού.
 
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Για το κλείσιμο ραντεβού παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
• Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
• Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
• Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
• Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενείο)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Προξενικό Γραφείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον ζητηθεί.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Κατόπιν σχετικής εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν γίνονται, πλέον, αποδεκτά πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Το Προξενικό Γραφείο θα προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον αποσταλεί από τον ενδιαφερόμενο το σχετικό αίτημα τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το προγραμματισμένο ραντεβού. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει στα Ελληνικά, την  σχετική  αίτηση, (κάντε κλικ στην λέξη "αίτηση") στην οποία θα αναγράφεται ο Δήμος εγγραφής. Η αίτηση αποστέλλεται συνημμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: consulate@greekembassy.org.uk ή με Fax στο: 0207 313 8990.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου ο αιτών αναφέρει:
• Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
• Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
• Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
• Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
• Επιπλέον εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ.

6. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.

Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου).

5. (Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου αναφέρεται:

- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.

- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

Επειδή το Προξενικό Γραφείο έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών σχετικά με την αναγραφή των &Omic

  
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο
1A Holland Park W11 3TP London - UK
Τηλ. +44 (20) 72293850 Fax +44 (20) 72297221
Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 με 17:00
Ώρες για το κοινό 9:30 με 13:00

Πληροφορίες για Προξενικά Θέματα
Tel. + 44 (20) 73135600 73135609
Fax. + 44 (20) 73138990 

Γράψτε μας